ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Consendo

Consendo is een eenmanszaak, gevestigd te Helden (Kamer van Koophandel-nummer: 52297160), die zich ten doel stelt om administratieve, financiële, juridische en emotionele ondersteuning/begeleiding te verlenen in verliessituaties, zoals een echtscheiding of overlijden, dit alles in de meest ruime zin des woords. Daarnaast geeft Consendo juridisch advies om zaken goed te regelen tijdens leven, maar ook na overlijden.

 

2. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Consendo worden verstrekt. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die welke door Consendo uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht, of behoren te worden verricht.

b. Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op overeenkomsten met Consendo, voor de uitvoering waarvan door Consendo derden dienen te worden betrokken.

c. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever(s), tenzij alsdan anders is overeengekomen.

d. Deze voorwaarden worden tevens bedongen te behoeve van aan Consendo verbonden personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Consendo wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.

e. Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die afwijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden is vermeld, gaan de algemene voorwaarden van Consendo vóór de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Het verlenen van de opdracht aan Consendo impliceert dat de opdrachtgever hiermee akkoord gaat.

f. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, danwel zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden casu quo de situatie te worden beoordeeld, naar de geest van deze voorwaarden.

 

3. Opdracht

a. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Consendo.

b. Het bovenstaande geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

c. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

d. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven en het op de hoogte houden van Consendo van termijnen zoals deze in stukken van derden zijn opgenomen. Ook is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de benodigde stukken/gegevens.

e. Consendo zal een dossier na verzending van de laatste declaratie archiveren en gedurende vijf jaar bewaren. Na afloop van deze bewaarperiode zal het volledige dossier worden vernietigd en kunnen derhalve geen stukken meer bij Consendo worden opgevraagd.

 

4. Honorarium

a. Het betreffende honorarium, zonodig vermeerderd met ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, verschotten en declaraties van namens de opdrachtgever ingeschakelde derde(n), verhoogd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting, wordt periodiek en/of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

b. Consendo is gerechtigd om kantoorkosten in rekening te brengen.

c. Consendo is gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen en naar keuze het voorschot met de eerstvolgende declaratie of met de uiteindelijke einddeclaratie te verrekenen. Bij gebreke van een tijdige betaling van een (voorschot)declaratie door opdrachtgever is Consendo gerechtigd de te verrichten werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

 

5. Betaling

a. Betaling van een declaratie dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Consendo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Consendo is aangegeven. Consendo is gerechtigd om periodiek te factureren.

b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een declaratie, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (handels)rente (zoals bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek) verschuldigd. De wettelijke (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voeldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De kosten van een aanmaning bedragen €25,00 exclusief omzetbelasting.

c. Ingeval Consendo zich genoodzaakt ziet (buiten)gerechtelijke maatregelen ter incassering van de declaratie te nemen, dan komen alle daarmee verbandhoudende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

6. Aansprakelijkheid

a. Consendo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Consendo is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

b. Iedere aansprakelijkheid van Consendo is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Consendo in elk geval beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

c. Bij het inschakelen van derden zal Consendo zoveel als mogelijk overleg voeren met de opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Consendo is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden.

d. Consendo gaat ervan uit en bedingt bij dezen dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart Consendo tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

e. De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Consendo aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Consendo bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

f. Consendo is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of anderszins tenietgaan van bescheiden.

g. Indien er sprake is van schade waarvoor Consendo aansprakelijk is, dan heeft Consendo te allen tijde het recht deze schade ongedaan te maken indien en voor zover dit mogelijk is.

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Consendo wordt beheerst door Nederlands recht.

b. Geschillen die uit genoemde rechtsverhouding voortvloeien kunnen ter beslechting aan de rechter te Roermond worden voorgelegd.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg op 16 mei 2016 onder nummer 52297160.